W roku szkolnym 2014-2015 uczniowie klasy I A biorą udział w innowacyjnym programie nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej uwzględniającym wszystkie treści ujęte w podstawie programowej, z akcentem na rozwijanie kompetencji w zakresie komunikowania się w języku angielskim zarówno w mowie jak i piśmie.

Program wprowadzi również elementy kształtowania postawy przedsiębiorczej, w oparciu o rozwijanie ciekawości poznawczej, kreatywności, umiejętności podejmowania inicjatywy i pracy zespołowej. Treści edukacyjne I etapu edukacji będą skorelowane z językiem obcym poprzez zastosowanie zintegrowanego nauczania przedmiot – język.
W ramach projektu uczniowie klasy Ia (18  uczniów) w trakcie zajęć dydaktycznych korzystać będzie z:

  • tabletów, które będą wypożyczane uczniom w trakcie zajęć lekcyjnych,
  • specjalnie przygotowanych kart pracy ściśle łączących się z tematyką lekcyjną,
  • zadań interaktywnych,
  • krzyżówek i łamigłówek,
  • animacji komputerowych.  
  • galeria